Asker bildende kunstnere

Asker bildende kunstnere (ABK) er en organisasjon bestående av profesjonelle, yrkesaktive kunstnere med tilknytning til Asker kommune. Mange av dem er anerkjente kunstnere som har markert seg både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmene jobber innen maleri, tegning, foto, grafikk, tekstil, keramikk, skulptur og installasjon.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og ideelle interesser, men vi har også ambisjoner om å være et rådgivende organ for Asker kommune og kulturlivet i Asker i kunstfaglige spørsmål.

ABK har etter kommunesammenslåingen også medlemmer fra Røyken og Hurum i styret og i foreningens aktiviteter. Hvert år tar vi sikte på to kollektivutstillinger og jobber for økt interesse for visuell kunst i hele Asker kommune.

Foreningen ble stiftet i 1974.

Er du medlem i ABK og har en offentlig Facebook profil, kan du sette opp eget arrangement og fortelle oss at du har gjort det. Da kan vi fra redaksjonen like og dele slik at den blir synlig for langt fler. Adressene våre er: kristin.enger@live.com eller vhermo@gmail.com

ASKER BILDENDE KUNSTNERE – HISTORIEN

Mange billedkunstnere har bodd og arbeidet i Asker opp gjennom tidene. Er du interessert i å få. vite mer om dette, anbefales Karl Nilsens bok: «Blant kunstnere i det gamle Asker» som ble utgitt i 1979. Her kan du lese om kunstnermiljøet i Asker og «kunstnerdalen» rundt Asker Museum, med bl.a.Gustav Wentzel og Otto Valstad i spissen, og med Hulda og Arne Garborg i deres midte.

Asker Bildende Kunstnere ble derimot etablert i nyere tid.

I 1970- årene hadde Asker en rivende utvikling på så mange felt, hvor også organiseringen av kulturlivet sto sentralt i bildet Asker Kunstforening ble på denne tiden en viktig formidler av kunst og kultur i bygda. På amatørfronten fant vi bl.a. Asker Malerklubb med sine mange aktive utøvere, og med sin kursvirksomhet.

Men sist og ikke minst ble den årlige kunstutstillingen: «Se norges kunstnerdal» arrangert av Lions club på Venskaben, der billedkunstnerne i Asker kunne vise sine arbeider for et stort og interessert publikum.

Det var særlig en billedkunstner, Herman Bendixen i Bondilia, som sto sentralt på den tiden. Han ble på mange måter en samlende skikkelse blant sine kolleger i Asker.
Foruten å være en dyktig maler, deltok han med sitt engasjement i kunstforeningen og ikke minst som lærer i malerklubben. Han var en pedagog og inspirator av de sjeldne. Da malerkursene etterhvert gled over til det som i 1973 ble Asker Malerskole, i dag med navnet Asker Kunstfagskole, så var det bare en ting som manglet: En yrkesforening for billedkunstnerne. Herman Bendixen tok derfor høsten 1974 initiativet til stiftelsen av Asker Bildende Kunstnere.
Det ble sendt invitasjon til alle kunstnerne i Asker som hadde stemmerett til det sentrale Bildende Kunstneres Styre, som det het den gang. I tillegg ble alle som hadde deltatt p Statens Høstutstilling minst en gang invitert.
Interessen var stor, og resultatet ble at 22 av de aktive billedkunstnerne i Asker ble med i foreningen fra starten av.
Stiftelsesmøtet ble holdt i malerskolens lokaler på Sem i januar 1975.

Formålet med foreningen har i alle år vært å samle kunstnerne i en kollegial forening, arrangere utstillinger og sammenkomster, men ikke minst og i størst mulig grad å være et konsultativt rådgivende organ for Asker Kommune og kulturlivet i Asker i billedkunstfaglige spørsmål.

ABK arrangerer to kollektivutstillinger hvert år.

VEDTEKTER FOR ABK, ASKER BILDENDE KUNSTNERE 

1. Formål
ABK er en forening for profesjonelle bildende kunstnere bosatt i eller med sterk tilknytning til Asker kommune. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser herunder
a) å organisere kontakt mellom kommunens kulturstyre og kunstnerne
b) å arbeide for økt kontaktflate mellom kunsten og samfunnet

2. Medlemskap
Berettiget til medlemskap er billedkunstnere bosatt i Asker eller med sterkt tilknytning til kommunen og som er godkjent av ABKs styre og kunstfaglige jury.

3. Økonomi
Ved salg fra utstillinger som holdes i regi av ABK vil det bli trukket 15% til foreningens drift.

4. Styre
Generalforsamlingen velger et styre bestående av 5 av foreningens medlemmer samt 2 vara- representanter. Styret velges for 2 år. Styret administrerer foreningen og fordeler arbeidsoppgaver slik de finner det formålstjenlig. Styret er beslutningsdyktig når 4 representanter er tilstede. Styret fører referat fra sine møter. Det skal være 1 medlemsmøte i tillegg til generalforsamlingen per år.

5. Generalforsamling
Generalforsamling avholdes innen utgangen av mars med 3 ukers varsel.
Generalforsamlingen skal minst behandle følgende saker:
1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsrapport fra styret
4. Regnskap og budsjett
5. Valg av styre, jury og valgkomité
6. Eventuelt

Dagsorden, årsrapport, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling skal være medlemmene i hende innen 2 uker før generalforsamlingen.
Medlemmer som ikke kan ta del på generalforsamlingen kan gi stemmefullmakt til en annen av foreningens medlemmer. Ingen kan betros mer enn 3 fullmakter. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmenes stemmer er kjent gyldige.
Forslag som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 2 uker før generalforsamlingen.

6. Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene skal, etter behandling på generalforsamling skje ved uravstemning.
Det kreves 2/3 flertall av medlemmene for forandring i vedtektene.

7. Oppløsning
Beslutning og oppløsning av ABK følger samme regler som for vedtektsendringer

KRITERIER FOR MEDLEMSKAP i ABK

Kriteriene for opptak har som formål å sikre at organisasjonens medlemmer er profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere.

 1. Medlemskap i NBK, eller en av de andre grunnorganisasjonene som f.eks. Tegnerforbundet, BOA, e.l., eller godkjent kunstfaglig utdanning som bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler, eller tilsvarende utdanning fra utlandet, gir direkte medlemskap. Tilsvarende grad fra utlandet kvalifiserer også til direkte medlemskap. Det samme gjelder diplom i billedkunst og enkelte hovedfag fra perioden før kvalitetsreformen.
 2. Om ikke formell utdannelse på master- eller bachelornivå foreligger, kan tilsvarende nivå dokumenters på andre måter. Som f.eks. kombinasjoner av praksis og utdannelse som etter samlet vurdering kan sies å tilsvare et profesjonsnivå med kompetanse på høyde med bachelor- eller master.
  I vurdering av kunstnerisk aktivitet vektlegges deltakelse på utstillinger og prosjekter med høyt faglig nivå samt utsmykkingsoppdrag, innkjøp, stipender og priser.
 3. . At du har tilhørighet til Asker, enten ved at du bor i kommunen, har atelier her, eller er født og oppvokst i Asker

Søknad om medlemskap skal innholde:

 1. Navn, adresse, telefon, e-post, lenke til IG/FB og webadresse (hvis du har)
 2. Søkere med godkjent kunstfaglig utdanning som bachelor- eller mastergrad innen kunstfag fra en av landets kunsthøgskoler, eller tilsvarende utdanning fra utlandet: CV og godkjente kopier av vitnemål.
 3. Søkere med utdannelse fra utlandet tilsvarende bachelor- eller mastergrad innen kunstfag: CV, kopi av vitnemål og dokumentasjon på skolens studieprogram.
 4. Andre søkere: CV, kopi av evt. vitnemål fra kunstfaglig utdanning og annen relevant utdanning. Dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet i form av anmeldelser, omtaler, utstillingsavtaler, publikasjoner, dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, prosjektbeskrivelser og lignende. Dokumentasjon på innkjøp, tildelte stipender, priser og/eller utsmykkingsoppdrag. Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid legges på minnepinne, eller sendes på e-post eller lenke til bildedeling.

Max 10 arbeider, minimum 5, produsert innenfor de 3 siste årene. Merkes med tittel, år, teknikk og størrelse (bredde x høyde)
Dokumentasjonen må være av god kvalitet. Format: jpg, maks størrelse 3 MB pr. bilde.

 • Bruk ABKs søknadskjema (last ned pdf-skjema her eller word-skjema her)
 • Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.
 • Søknadsfristen er 1. mars (svar om opptaket etter 1. mai) og 1. september (svar om opptaket etter 1. oktober)
 • Styret vurderer søkers formelle krav som tilhørighet i Asker, faglig utdanning og kompetanse.
 • Arbeider/verk vurderes av ABKs kunstfaglige jury bestående av 3 kunstnere, hvorav minimum én er medlem av NBK eller en av de landsdekkende grunnorganisasjonene
 • Juryens vedtak vil ikke bli utdypet eller kunne påklages fra søker.

Dersom du ønsker materiell sendt i retur, ber vi deg vedlegge korrekt porto med søknaden.

Søknaden sendes ABK v/ styreleder Kristin Enger, Hogstadveien 67, 1383 Asker

Spørsmål angående søknaden kan stilles til styrelederen på telefon 98475198, eller på e-post til: kristin.enger@live.com